Download gratis een voorbeeld van een veertiendagenbrief:


Veertiendagenbrief

Voordat aan consumenten incassokosten berekend mogen worden, dient de schuldenaar eerst middels een veertiendagenbrief geattendeerd te worden op de incassokosten. Betaalt de schuldenaar binnen veertien dagen na ontvangst van de veertiendagenbrief, dan mogen geen incassokosten berekend worden. Gaan er meer dan 14 dagen na ontvangst van de veertiendagenbrief voorbij, dan mogen incassokosten berekend worden.

Let erop dat de termijn van 14 dagen ingaat op moment van ontvangst van de veertiendagenbrief door de schuldenaar. Voorts dienen de incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten berekend te worden.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte mevrouw Betanie,

Op 1 januari 2023 heeft u van ons factuur 2023-01-112 ontvangen. Deze factuur heeft een betaaltermijn van 20 dagen. De uiterste betaaldatum is inmiddels verstreken. Wij hebben echter nog geen betaling van u mogen ontvangen.

Middels deze veertiendagenbrief geven wij u alsnog de mogelijkheid om de uitstaande vordering van 119 euro te betalen. U heeft hier na ontvangst van deze veertiendagenbrief nog veertien dagen de tijd voor. Deze veertiendagenbrief is aangetekend verstuurd. De ontvangstdatum van deze brief is ons op deze manier bekend.

Betaalt u de uitstaande vordering niet binnen veertien dagen vanaf de dag dat u deze veertiendagenbrief heeft ontvangen, dan bent u ons incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zijn gebaseerd op het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en bedragen veertig euro.

Wij vertrouwen erop dat u het niet zover laat komen en alsnog overgaat tot betaling van de vordering binnen de termijn van veertien dagen. Als u inmiddels betaald heeft, kunt u deze veertiendagenbrief als niet verzonden beschouwen.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.