Download gratis een voorbeeld van notulen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een voorgestelde dividenduitkering:


Notulen AvA dividenduitkering

De aandeelhouders van bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap komen periodiek

Dividend is een vergoeding voor de aandeelhouders, onder andere voor het ter beschikking gestelde eigen vermogen.

‘Dividend’ komt van het Latijnse woord dividere, dat ‘verdelen’ betekent.

Dividend kan bijvoorbeeld uitgekeerd worden na de balans- en uitkeringstoets. Een goede reden om dividend uit te keren, is de situatie waarin een onderneming zelf geen waardecreërende bestemming voor overtollige liquide middelen heeft. Door het dividend uit te keren kan de aandeelhouder het geld beter laten renderen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de notulen situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de notulen

Enkele relevante stukken uit het document:

2. Vaststelling dividend

Voorgesteld wordt een dividend vast te stellen, groot € 1.000.000 (zegge: één miljoen euro), ten laste van de overige reserve.

3. Ter goedkeuring voorleggen van dividenduitkering aan het bestuur

Voorgesteld wordt de dividenduitkering ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur

4. Ter beschikking stellen dividend

Voorgesteld wordt het onder 2 genoemde dividend binnen 14 dagen na goedkeuring van het bestuur ter beschikking en betaalbaar te stellen aan de aandeelhouders naar rato van hun aandelenbezit.

5. Sluiting

De vergadering heeft besloten alle hiervoor genoemde voorstellen met algemene stemmen aan te nemen.

De vergadering legt de voorgenomen dividenduitkering voor aan het bestuur van de vennootschap. De vergadering machtigt het bestuur van de vennootschap, indien akkoord met de dividenduitkering, zorg te dragen voor de verdere formalisering van een en ander.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: CNOOP Corporate FinanceDividend uitkeren