Download gratis een voorbeeld van notulen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een ontbinding van een B.V. :


Notulen AvA ontbinding B.V.

Een B.V. kan onder andere door een ontbindingsbesluit ontbonden worden.

De statuten bepalen welk orgaan hiertoe bevoegd is. Vaak is dat de directie, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt.

De ontbinding treedt in op het moment dat het besluit wordt genomen of op een toekomstig tijdstip. Een ontbinding kan nooit met terugwerkende kracht worden genomen.

Een besluit tot ontbinding is, in beginsel, onherroepelijk. Enkel onder bijzondere voorwaarden zou, met rechterlijke tussenkomst, een besluit herroepen kunnen worden.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de notulen situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de notulen

Enkele relevante stukken uit het document:

In aanmerking nemende dat:

  • het geplaatste kapitaal van ToGo B.V., hierna te noemen: “de vennootschap” bestaat uit 180 gewone aandelen;
  • de ontbinding van de vennootschap geschiedt door de directie, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt;
  • de ondergetekenden bevoegd zijn om middels deze akte na te melden aandeelhouderbesluit te nemen;
  • de vennootschap is opgericht op 1 januari 2010;
  • alle als gemeld geplaatste aandelen zijn volgestort;
  • er geen certificaten van aandelen met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.

2. Ontbinding vennootschap

Voorgesteld wordt de vennootschap met ingang van 20 november 2021 te ontbinden.

3. Décharge raad van bestuur

Voorgesteld wordt aan de leden van de raad van bestuur onder dankzegging décharge te verlenen voor het gevoerde beheer.

4. Décharge raad van commissarissen

Voorgesteld wordt aan de leden van de raad van commissarissen onder dankzegging décharge te verlenen voor het gevoerde toezicht.

5. Bewaarder van boeken en bescheiden na ontbinding

Voorgesteld wordt na ontbinding als bewaarder van boeken en bescheiden te laten optreden mevrouw Storage.

6. Sluiting

De vergadering heeft besloten alle hiervoor genoemde voorstellen met algemene stemmen aan te nemen.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.