Download gratis een voorbeeld overeenkomst geldlening:


Overeenkomst geldlening

Even geld lenen aan elkaar is zo gebeurd. Tussen natuurlijk personen, rechtspersonen of tussen natuurlijk personen en rechtspersonen onderling.

Om onduidelijkheid te voorkomen, is het aan te raden de gemaakte afspraken op schrift vast te stellen. Wanneer wordt de lening aangegaan? Hoeveel bedraagt de rente? Wanneer dient er afgelost te worden? Wat gebeurt er als de geldnemer zich niet aan de afspraken houdt? Wat gebeurt er als de geldnemer failliet gaat of in surseance komt te verkeren?

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract situatiespecifiek te maken.

Relevante bepalingen

Enkele relevante bepalingen uit het document:

Artikel 1 – Algemeen

Partij 1 wenst aan Partij 2 geld te lenen en Partij 2 wenst van partij 1 geld te lenen. In deze overeenkomst zijn de bijbehorende voorwaarden onder welk zulks geschiedt overeengekomen.

Artikel 2 – De hoofdsom

Partij 1 verstrekt aan Partij 2 per 1 oktober 2021 ter leen een bedrag van € 1.000.000 (zegge: één miljoen euro), hierna te noemen de Hoofdsom.

Artikel 4 – De rente

Over het uitstaande saldo van de Hoofdsom is Partij 2 een zakelijke rente van 5%e per jaar verschuldigd.

Artikel 5 – Berekening van de rente

De rente per kwartaal wordt berekend door het gemiddeld saldo van de hoofdsom (per begin en eind van het kwartaal) te vermenigvuldigen met het rentepercentage als genoemd in Artikel 4 en vervolgens te delen door 4. De vier kwartalen betreffen januari tot en met maart, april tot en met juni, juli tot en met september en oktober tot en met december.

Bij een gebroken kwartaal wordt uitgegaan van een heel kwartaal.

Artikel 6 – Betaling van de rente

Partij 2 betaalt de rente per kwartaal, binnen een week na afloop van het kwartaal, door middel van een overboeking via internetbankieren op IBAN-nummer NL34INGB1234567890 met omschrijving ‘123 rente kwartaal’.

Artikel 7 – Aflossen

Aflossing van het saldo van de uitstaande hoofdsom geschiedt op basis van een vast termijnbedrag van € 50.000 (zegge: vijftig duizend euro) per kwartaal. Het eerste termijnbedrag is verschuldigd op 1 januari 2022. Iedere vervolgtermijn is verschuldigd binnen een week na afloop van het kwartaal.

Partij 2 maakt de aflossing binnen een week na afloop van het kwartaal, door middel van een overboeking via internetbankieren over op IBAN-nummer NL34INGB1234567891 met omschrijving ‘123 aflossing kwartaal.

Artikel 8 – Looptijd

De lening is aangegaan voor een periode van 5  jaar en eindigt derhalve op 1 oktober 2026.

Artikel 9 – Eerder aflossen

Het is partij 2 te allen tijde toegestaan boven de verplichte aflossing extra aflossingen te doen. Kosten die toezien op eerder aflossen zijn niet van toepassing.

Artikel 10 – Boete

Partij 2 is in geval van te late betaling van enig door hem krachtens deze overeenkomst van geldlening verschuldigd bedrag een boeterente verschuldigd, welke wordt berekend over het te laat betaalde bedrag.

Het percentage dat voor deze berekening gehanteerd wordt, bedraagt een verdubbeling van de rente als genoemd in artikel 4 met een minimum van € 50.

De boeterente zal op maandbasis worden berekend, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

Artikel 11 – Afsluitprovisie

De afsluitprovisie bedraagt 1% van de hoofdsom. De afsluitprovisie is binnen een week na dagtekening van deze overeenkomst door Partij 2 aan Partij 1 verschuldigd. Partij 2 maakt de afsluitprovisie door middel van een overboeking via internetbankieren over op IBAN-nummer NL34INGB1234567891 met omschrijving ‘123 afsluitprovisie’.

Artikel 12 – Opeisbaarheid bij surséance van betaling, faillissement of niet voldoen aan de verplichtingen

Partij 1 kan de hoofdsom onmiddellijk opeisen van Partij 2, als Partij 2 in surséance van betaling geraakt, als het faillissement van Partij 2 wordt aangevraagd of als Partij 2 gedurende 3 maanden niet aan de verplichtingen volgend uit deze overeenkomst voldoet.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.