Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een verzoek om verwijdering van persoonsgegevens van een website doet:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte Publica

Ik schrijf u naar aanleiding van mijn zorg omtrent de aanwezigheid van mijn persoonsgegevens op uw website, datingvoorgetrouwdemannen.nu. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil ik formeel verzoeken om de onmiddellijke verwijdering van mijn persoonsgegevens zoals vermeld op uw site.

Mijn persoonsgegevens zijn te vinden op de volgende pagina(s) van uw website:

  • datingvoorgetrouwdemannen.nu/profiel/johnvanhetschip

Ik ben van mening dat deze informatie niet langer relevant is voor het doel waarvoor het oorspronkelijk is verzameld, of dat het verzamelen ervan mogelijk in strijd is met de privacywetgeving.

De specifieke persoonsgegevens die ik wil laten verwijderen, zijn onder meer mijn volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn, voor zover ik kan nagaan, zonder mijn uitdrukkelijke toestemming openbaar gemaakt, en ik verzoek u vriendelijk doch dringend om deze informatie te verwijderen.

Ik ben me ervan bewust dat, volgens artikel 17 van de AVG, individuen het recht hebben om vergeten te worden en dat organisaties verplicht zijn om persoonsgegevens te wissen wanneer deze niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel van de verwerking of wanneer de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Mijn verzoek is gebaseerd op mijn recht op gegevenswissing zoals beschreven in de AVG. Ik ben me bewust van de verplichtingen die organisaties hebben met betrekking tot gegevensbescherming, en ik vertrouw erop dat u dit verzoek serieus zult nemen en in overeenstemming met de wet zult handelen.

Graag ontvang ik schriftelijke bevestiging van de verwijdering van mijn persoonsgegevens binnen de wettelijke termijn van 30 dagen, zoals voorgeschreven door de AVG. Indien om welke reden dan ook mijn verzoek niet kan worden gehonoreerd, verzoek ik u vriendelijk om mij de redenen hiervoor schriftelijk mede te delen.

Ik waardeer uw prompte aandacht voor dit verzoek en vertrouw op uw medewerking om mijn privacy te waarborgen.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.