Download gratis een voorbeeld van een schuldbekentenis:


Schuldbekentenis

Een schuldbekentenis is een overeenkomst waarin de verplichtingen van hoofdzakelijk één partij zijn opgenomen. Veelal betreft dit de afspraken omtrent het terugbetalen van hetgeen schuldig is, inclusief eventuele rente.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract situatiespecifiek te maken.

Relevante bepalingen

Enkele relevante bepalingen uit het document:

Artikel 1 – Algemeen

Partij 1 erkent geld schuldig te zijn aan Partij 2. In deze overeenkomst zijn de bijbehorende voorwaarden onder welk zulks geschiedt overeengekomen.

Artikel 2 – De hoofdsom

Partij 1 is aan Partij 2 per 1 juni 2023 € 1.000 (zegge: duizend euro) schuldig, hierna te noemen de hoofdsom.

Artikel 3 – De rente

Over het uitstaande saldo van de hoofdsom is Partij 2 een zakelijke rente van 6,9% per jaar verschuldigd.

Artikel 4 – Geheimhouding

Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van al hetgeen in deze overeenkomst is overeengekomen.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.