Voorbeeld Notulen omzetting rekening-courant in Agio

Download gratis een voorbeeld van notulen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een omzetting van een rekening-courant vordering ten titel van Agio: Notulen AvA omzetting rekening-courant in Agio Agio is al wat een aandeelhouder meer op de aandelen aan eigen vermogen in de besloten vennootschap stort, dan de nominale waarde van de […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Download gratis een voorbeeld van Notulen van een Vergadering van Aandeelhouders: Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders De aandeelhouders van bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap komen periodiek samen om te besluiten over bijvoorbeeld het vaststellen van de jaarrekening van een boekjaar, decharge te verlenen aan de leden van de RvB of RvT of het benoemen van een […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen ontbinding B.V.

Download gratis een voorbeeld van notulen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een ontbinding van een B.V. : Notulen AvA ontbinding B.V. Een B.V. kan onder andere door een ontbindingsbesluit ontbonden worden. De statuten bepalen welk orgaan hiertoe bevoegd is. Vaak is dat de directie, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt. De […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen dividenduitkering

Download gratis een voorbeeld van notulen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een voorgestelde dividenduitkering: Notulen AvA dividenduitkering De aandeelhouders van bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap komen periodiek Dividend is een vergoeding voor de aandeelhouders, onder andere voor het ter beschikking gestelde eigen vermogen. ‘Dividend’ komt van het Latijnse woord dividere, dat ‘verdelen’ […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen AvA vaststelling jaarrekening

Download gratis een voorbeeld van Notulen AvA vaststelling jaarrekening: Notulen AvA vaststelling jaarrekening De aandeelhouders van bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap komen periodiek samen om te besluiten over bijvoorbeeld het vaststellen van de jaarrekening van een boekjaar. Van een vergadering worden notulen bijgehouden, die vervolgens door de voorzitter en de notulist ondertekend worden. Document Het document […]

Lees verder

Voorbeeld notulen AvA toestemming directie inkoop eigen aandelen

Download gratis een voorbeeld van notulen AvA toestemming directie inkoop eigen aandelen: Notulen AvA toestemming directie inkoop eigen aandelen Vennootschappen met ondergewaardeerde aandelen kunnen bij gebrek aan betere investeringen waarde creëren door de eigen aandelen in te kopen. Vooral bij beursgenoteerde vennootschappen neemt deze vorm van waardecreatie toe in populariteit. Document Het document is opgebouwd […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen AvA finale décharge (leden van de) RvB en/of RvC

Download gratis een voorbeeld van Notulen van een AvA finale décharge (leden van de) RvB en/of RvC: Notulen AvA finale décharge Décharge verlenen aan de (leden van de) RvB of RvC betekent dat – veelal onder dankzegging – kwijting wordt verleend voor het gevoerde beheer (Raad van bestuur) of het gevoerde toezicht (Raad van commissarissen). […]

Lees verder

Voorbeeld notulen AvA goedkeuring publicatiejaarrekening

Download gratis een voorbeeld van notulen AvA goedkeuring publicatiejaarrekening: Notulen AvA goedkeuring publicatiejaarrekening In de publicatiejaarrekening wordt minder gedetailleerd verslag gedaan over het boekjaar dan in de inrichtingsjaarrekening. Om deze reden kan het voor het bestuur relevant zijn de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de publicatiejaarrekening ter publicatie goed te laten keuren. De Algemene Vergadering van […]

Lees verder

Voorbeeld notulen benoeming toezichthouder (RvC, RvT) B.V.

Download gratis een voorbeeld van notulen van een benoeming van een toezichthouder van een B.V.: Benoeming toezichthouder B.V. De commissarissen die niet reeds bij de akte van oprichting zijn aangewezen, worden benoemd door de algemene vergadering of, indien de statuten zulks bepalen, door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding, […]

Lees verder