Download gratis een voorbeeld van notulen AvA toestemming directie inkoop eigen aandelen:


Notulen AvA toestemming directie inkoop eigen aandelen

Vennootschappen met ondergewaardeerde aandelen kunnen bij gebrek aan betere investeringen waarde creëren door de eigen aandelen in te kopen. Vooral bij beursgenoteerde vennootschappen neemt deze vorm van waardecreatie toe in populariteit.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de notulen

Enkele relevante stukken uit het document:

2. Toestemming directie inkoop aandelen

De voorzitter vraagt de vergadering om overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap de directie te machtigen, onder goedkeuring van de raad van commissarissen en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek, tot het doen verkrijgen van gewone aandelen tot een maximum van 25 procent van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, met dien verstande dat na inkoop de Vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen nimmer meer dan 25 procent van het totaal uitstaande aandelenkapitaal van gewone aandelen in de Vennootschap kan houden.

De gewone aandelen kunnen worden verkregen door inkoop ter beurze of anderszins tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de gewone aandelen en 120 procent van de gemiddelde slotkoers van de gewone aandelen op de door Euronext gehouden effectenbeurs, berekend over tien opeenvolgende beursdagen voorafgaand aan de dag van inkoop.

De duur van de gevraagde machtiging is voor een periode van 12 maanden, beginnend op 1 januari 2022.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: Cnoop Bedrijfsovernames | Inkoop eigen aandelen