Download gratis een voorbeeld van notulen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een omzetting van een rekening-courant vordering ten titel van Agio:


Notulen AvA omzetting rekening-courant in Agio

Agio is al wat een aandeelhouder meer op de aandelen aan eigen vermogen in de besloten vennootschap stort, dan de nominale waarde van de (al dan niet in het verleden al) verkregen aandelen bedraagt.

In de praktijk wordt agio vaak gestort door omzetting van een rekening-courant ten titel van Agio. Voor het storten is een aandeelhoudersbesluit vereist. In het voorbeeld zijn de notulen van dit aandeelhoudersbesluit tot omzetting rekening-courant ten titel van Agio uitgewerkt.

Het omzetten van een RC in agio verbetert het werkkapitaal en de solvabiliteitspositie, vermindert de toekomstige rentelasten en vergemakkelijkt het overdragen van de onderneming.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de notulen situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de notulen

Enkele relevante stukken uit het document:

2. Omzetting – Rekening-courant vordering ten titel van agio

Voorgesteld wordt de vordering uit hoofde van de rekening-courantverhouding, groot € 1.500.000 (zegge: één miljoen euro) die de aandeelhouder heeft op de vennootschap per 5 maart 2023 om te zetten in een aanvullende storting op de aandelen van de vennootschap, welke storting als agio zal worden gekwalificeerd en als eigen vermogen heeft te gelden.

3. Sluiting

De vergadering heeft besloten alle hiervoor genoemde voorstellen met algemene stemmen aan te nemen. De vergadering legt de voorgenomen omzetten rekening-courant vordering ten titel van agio voor aan het bestuur van de vennootschap. De vergadering machtigt het bestuur van de vennootschap, indien akkoord met de omzetting rekening-courant ten titel van agio, zorg te dragen voor de verdere formalisering van een en ander.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.