Download gratis een voorbeeld van een postcontractueel re-integratiebeding:


Postcontractueel re-integratiebeding

Een werknemer die na afloop van een arbeidsovereenkomst ziek wordt, kan impact hebben op de werkgever. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de werkgever eigenrisicodrager is en de ex-werknemer binnen vier weken na afloop van het dienstverband ziek wordt. De re-integratiebegeleiding ligt dan immers bij de werkgever.

Een manier om hiermee om te gaan is het opnemen van een postcontractueel re-integratiebeding in de arbeidsovereenkomsten met werknemers. Een werknemer die na beëindiging van een arbeidsovereenkomst ziek wordt, kan dan na de beëindiging van het dienstverband opgeroepen worden voor een spreekuur bij de bedrijfsarts.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld van een postcontractueel re-integratiebeding

Als de werknemer ziek uit dienst gaat of ziek wordt binnen vier weken na de einddatum van de arbeidsovereenkomst en hij op dat moment niet werkzaam is bij een andere werkgever, noch een WW-uitkering ontvangt zal hij, zolang hij arbeidsongeschikt blijft en/of een ZW-uitkering ontvangt:

  1. gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts van de werkgever;
  2. alle verplichtingen nakomen die voortvloeien uit de verzuimvoorschriften van de werkgever, de Ziektewet en/of de WIA;
  3. zijn medewerking verlenen aan het mede door de werkgever geïnitieerd re-integratietraject.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.