Download gratis een voorbeeld overeenkomst rekening-courant:


Overeenkomst rekening-courant

Tussen (vaak verbonden) partijen kunnen regelmatig vorderingen en schulden over en weer ontstaan. Denk aan verschillende BV’s in de groep of een DGA met de Holding.

Het is dan meestal niet de bedoeling dat deze vorderingen en schulden afzonderlijk worden voldaan, maar met elkaar worden verrekend.

Een rekening-courant realiseert deze wens. De wederzijds opeisbare vorderingen en schulden worden opgenomen in één rekening-courant rekening. Op ieder tijdstip is enkel het saldo van de vorderingen en schulden verschuldigd.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract situatiespecifiek te maken.

Relevante bepalingen

Enkele relevante bepalingen uit het document:

Artikel 1 – Algemeen

Tussen partijen ontstaan regelmatig vorderingen en schulden. Partijen hebben de bedoeling dat genoemde vorderingen en schulden niet afzonderlijk zullen worden voldaan, maar met elkaar verrekend worden door middel van boeking in rekening-courant.

Artikel 2 – De rekening-courant

In deze overeenkomst zijn de bijbehorende voorwaarden onder welk de rekening-courant geschiedt overeengekomen. De wederzijds opeisbare vorderingen en schulden zullen worden opgenomen in één rekening-courant rekening. De vorderingen en schulden worden van rechtswege verrekend in de volgorde waarin ze daarvoor vatbaar zijn geworden. Op ieder tijdstip is enkel het saldo van de vorderingen en schulden verschuldigd.

Artikel 4 – De rente

Over het gemiddelde (positieve) saldo is een zakelijke rente van 5% per jaar verschuldigd.

Artikel 6 – Verrekening van de rente

De rente wordt jaarlijks per einde boekjaar in de rekening-courant verrekend.

Artikel 8 – Looptijd

De rekening-courant is aangegaan voor een onbepaalde periode

Artikel 9 – Bijhouden van de rekening

Beide partijen houden de rekening met betrekking tot de rekening-courant bij. Minimaal eens per jaar delen partijen de bijbehorende grootboekkaart en stellen vast dat het beider bijgehouden saldo aansluit. Indien niet tot een eensluidend oordeel gekomen kan worden, wordt allereerst een onafhankelijke derde als bijvoorbeeld een registeraccountant ingeschakeld. Komen partijen er dan nog niet uit, dan wenden partijen zich tot de rechtbank.

Artikel 11 – Opzeggen rekening-courant

De rekening-courant kan te allen tijde door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Opzegging met onmiddellijke ingang van de rekening-courant door een der partijen dient schriftelijk te geschieden. Na opzegging door een der partijen is de vordering of de schuld alsdan direct opeisbaar.

Artikel 12 – Boete

In geval van een te late betaling van enig door een der partijen krachtens deze overeenkomst van rekening-courant verschuldigd bedrag is aan de andere partij een boeterente verschuldigd, welke wordt berekend over het te laat betaalde bedrag.

Het percentage dat voor deze berekening gehanteerd wordt, bedraagt een verdubbeling van de rente als genoemd in artikel 4 met een minimum van € 50.

De boeterente zal op maandbasis worden berekend, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

Artikel 13 – Opeisbaarheid bij surséance van betaling, faillissement of niet voldoen aan de verplichtingen

De rekening-courant zal terstond en zonder waarschuwing casu quo schriftelijke verklaring een einde nemen, indien één der partijen in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan haar surséance van betaling mocht worden verleend, alsmede indien zij gedurende 3 maanden niet aan de verplichtingen volgend uit deze overeenkomst voldoet.

Voorbeeld berekening rente rekening-courant in Excel

Download gratis een voorbeeld van een berekening van de rente voor een rekening-courant in Excel van onze zustersite Berekensite.nl:

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: CNOOP Corporate Finance