Download gratis een voorbeeld van een convenant debt service capacity ratio:


Debt service capacity ratio

De Debt service capacity ratio wordt berekend door de liquiditeitsstroom te delen door de financieringslast. Deze begrippen worden in het convenant nader gedefinieerd.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken.

Voorbeeld Debt Service Capacity ratio

 1. De totale Debt Service Capacity ratio moet altijd minimaal 1,75 zijn.
 2. De Debt service capacity ratio wordt berekend door de Liquiditeitsstroom te delen door de Financieringslast.
 3. De liquiditeitsstroom wordt als volgt berekend:
  • Nettoresultaat
  • Afschrijvingen (+)
  • Resultaat deelnemingen (-)
  • Bedrijfsvoorziening (+)
  • Niet constante belastingen (+)
  • Desinvesteringensboekwaarde (+)
  • Boekwinsten desinvesteringen (-) / Boekverliezen desinvesteringen (+)
  • Bijzondere baten  (-) / Bijzondere lasten (+)
  • Aandeel derden (+)
  • Bruto rentelasten (+)
  • Ontvangen rente (-)
  • Overige financiële baten/lasten (-)
  • Operationele jaarleasebedragen (+)
 4. De financieringslast wordt als volgt berekend:
  • Bruto rentelasten (+)
  • Geactiveerde interest (+)
  • Operationele jaarleasebedragen (+)
  • Aflossingsverplichting komend boekjaar (+)

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: CNOOP Corporate Finance | Debt Service Capacity ratio