Download gratis een voorbeeld van een bepaling ontbindende voorwaarde: No-risk clausule


Ontbindende voorwaarde: No-risk clausule

Het verkrijgen van een no-risk clausule kan door kopers als ontbindende voorwaarde onderhandeld worden in het voorlopige koopcontract van een woning. Een no-risk clausule zorgt voor een situatie waarin de koper van de koop af mag zien, wanneer deze het oude huis niet verkocht krijgt.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld Ontbindende voorwaarde: No-risk clausule

Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden, indien koper er uiterlijk op 1 juli 2022 niet in geslaagd is de hem in eigendom toebehorende zaak te Henrik-Ido-Ambacht onvoorwaardelijk te verkopen, zulks onder algemeen aanvaardbare voorwaarden en tegen een voor de koper acceptabele koopsom van € 500.000. Koper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen teneinde tot verkoop van de hierboven vermelde onroerende zaak te geraken.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.