Download gratis een voorbeeld van een bepaling ontbindende voorwaarde: Bouwtechnische keuring:


Ontbindende voorwaarde: Bouwtechnische keuring

Een bouwtechnische keuring als ontbindende voorwaarde zorgt ervoor dat kopers die bijzonderheden gepresenteerd krijgen bij een bouwtechnische keuring (asbest, houtrot, verzakking etc.), de koop kunnen ontbinden en geen boete aan de verkoper hoeven te betalen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld Ontbindende voorwaarde: Bouwtechnische keuring

Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uit een bouwkundig rapport blijkt dat de geschatte kosten voor het direct noodzakelijk achterstallig onderhoud meer bedragen dan € 12.500,- ofwel wanneer een bouwkundige keuring binnen 3 weken na ondertekening van deze overeenkomst, door oorzaken buiten de schuld van koper, niet mogelijk is. Koper dient het feit dat hij op grond van deze clausule wil ontbinden schriftelijk te melden aan verkoper binnen 2 weken na ondertekening van deze overeenkomst onder bijvoeging van het bouwkundig rapport.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.