Download gratis een voorbeeldbrief verzoek verlaging salaris DGA / Gebruikelijk loon:


Verzoek verlaging salaris DGA / Gebruikelijk loon

De gebruikelijkloonregeling geldt als u werknemer bent in een vennootschap of coöperatie waarin u ook een aanmerkelijk belang heeft.

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat u geacht wordt een loon te krijgen dat past bij het niveau en de duur van de arbeid. In casu betekent dit minimaal het hoogste bedrag van:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever;
  • ten minste € 47.000 (2021).

Wanneer het uitbetalen van het gebruikelijkloon niet haalbaar is (bijvoorbeeld omdat u door de coronapandemie verlies lijdt en het uitbetalen van het gebruikelijkloon de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengt), dan kunt u de Belastingdienst verzoeken uw DGA-loon onder het gebruikelijk loon vast.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Datum: woensdag 10 november 2021

Onderwerp: verzoek verlaging salaris DGA / gebruikelijk loon

Geachte meneer Taks,

Mijn onderneming heeft te maken met tegenslag als gevolg van de coronapandemie.

De omzetontwikkeling en prognose is als volgt:

Omzet 2020: € 1.000.000 euro

Omzet 2021: € 650.000 euro

Omzet 2022: € 350.000 euro

De winstontwikkeling en prognose is als volgt:

Nettowinst 2020: € 100.000 euro

Nettoverlies 2021: € -100.000 euro

Nettoverlies 2022: € -350.000 euro

Bij het blijven hanteren van het gebruikelijk loon komt de continuïteit van mijn onderneming in gevaar. Deze situatie resulteert in een onmogelijkheid het gebruikelijk loon voor het restant van 2021 en 2022 te kunnen blijven hanteren. Om deze reden verzoek ik u mijn DGA-salaris te mogen vaststellen op het minimumloon (2021 € 1.701 per maand, 2022 € 1.725 per maand).

Mocht de omzet- en nettowinstontwikkeling het eerder toelaten, dan zal het gebruikelijk loon alsnog worden toegepast. Vanzelfsprekend zal ik niet op een andere wijze gelden aan de B.V. onttrekken.

Ik zie uw beslissing graag per post tegemoet. Bij vragen kunt u zowel per telefoon als per e-mail contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.