Download gratis een voorbeeld van een anti-ronselbeding:


Anti-ronselbeding

Een anti-ronselbeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever dat werknemer na afloop van het dienstverband gedurende een bepaalde periode geen andere werknemers van de werkgever mag meenemen, om bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, voor de oude werknemer te gaan werken.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld van een anti-ronselbeding

Het is de werknemer verboden om gedurende het dienstverband en gedurende twee jaar na afloop van het dienstverband, voor zichzelf of voor anderen, activiteiten te verrichten teneinde te trachten, direct of indirect, personeel van de werkgever en de aan haar gelieerde vennootschappen, weg te trekken en/of ertoe te bewegen in dienst te treden bij (een onderneming van) de werknemer dan wel bij een andere werkgever. Bij overtreding van dit artikel verbeurt werknemer aan werkgever een direct opeisbare boete van € 50.000 voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 2.500 voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.