Download gratis een voorbeeld van een volmacht:


Volmacht

Een volmacht is de bevoegdheid van de gevolmachtigde om in naam van de volmachtgever rechtshandelingen te verrichten (artikel 3:60 lid 1 BW).

Titel 3 – Volmacht

Artikel 60

1.Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

2.Waar in deze titel van rechtshandeling wordt gesproken, is daaronder het in ontvangst nemen van een verklaring begrepen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract situatiespecifiek te maken.

Relevante bepalingen

Enkele relevante bepalingen uit het document:

Artikel 1 – Algemeen

Partij 1 wenst aan partij 2 een bijzonder volmacht te verstrekken. Partijen komen in deze overeenkomst overeen op welke wijze en onder welke voorwaarden deze volmacht geschiedt.

Artikel 2 – de Volmacht

Deze volmacht dient om partij 2 als gevolmachtigde van partij 1 te laten optreden, om partij 1 in bepaalde opzichten te vertegenwoordigen en haar rechten en belangen te behartigen, daaronder begrepen daden van beheer en beschikking.

De gevolmachtigde is bevoegd om deze (rechts)handelingen te verrichten:

  • Boodschappen doen
  • Abonnementen beheren
  • Huurovereenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning te sluiten

Artikel 3 – Wederpartij

Partij 2 zal niet bevoegd zijn om als wederpartij van partij 1 op te treden.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.