Download gratis een voorbeeld van een relatiebeding:


Relatiebeding

In een relatiebeding wordt geregeld dat een werknemer gedurende een bepaalde periode na het loondienstverband van de huidige werkgever niet mag gaan werken voor relaties van de huidige werkgever.

Een relatiebeding heeft veel weg van een concurrentiebeding.

Concurrentiebeding

Met een concurrentiebeding mitigeert een werkgever het risico dat een werknemer na het dienstverband met de onderneming gaat concurreren.

Relatiebeding

Met een relatiebeding mitigeert een werkgever het risico dat een werknemer na het dienstverband er met de relaties (klanten) van de onderneming vandoor gaat.

Voorwaarden relatiebeding

Het opnemen van een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst (of als addendum bij een arbeidsovereenkomst) is aan voorwaarden verbonden.

Een relatiebeding dienst schriftelijk overeen te zijn gekozen en de werknemer moet (ten tijde van het afsluiten) meerderjarig zijn en in beginsel een arbeidscontract van onbepaalde duur hebben.

De duur van een relatiebeding dient redelijk en billijk te zijn. Vaak wordt één a twee jaar aangehouden. Wordt een langere termijn gehanteerd, dan kan de rechter de duur van het beding beperken.

Het is aan te raden het soort werkzaamheden dat onder het beding valt te specificeren en te duiden voor welk geografisch gebied het beding geldt. Het opnemen van een boete bij overtreding is gebruikelijk.

Schenden relatiebeding

Schendt een oud-werknemer een relatiebeding, dan treedt de boeteclausule in werking. Welke voorwaarden van toepassing zijn, is afhankelijk van wat in het relatiebeding staat.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld van een relatiebeding

Het is werknemer verboden om gedurende een periode van 24 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst op enigerlei wijze zakelijke contacten aan te gaan of te onderhouden met relaties van de werkgever.

Relaties van werkgever zijn alle natuurlijke en rechtspersonen waarmee werkgever gedurende een periode van 24 maanden voorafgaande aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zakelijke contacten heeft onderhouden, daaronder begrepen (rechts)personen waarmee de werkgever in onderhandeling is (geweest) om diensten en/of producten aan te leveren.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.