Download gratis een voorbeeld van een relatiebeding:


Relatiebeding

Een relatiebeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever dat werknemer na afloop van het dienstverband gedurende een bepaalde periode niet mag gaan werken voor relaties van de werkgever.

Met een relatiebeding mitigeert een werkgever het risico dat een werknemer na het dienstverband er met de relaties (klanten) van de onderneming vandoor gaat.

Schendt de werknemer het relatiebeding, dan betekent dit meestal dat de werknemer een boete aan de werkgever dient te betalen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld van een relatiebeding

Het is werknemer verboden om gedurende een periode van 24 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst op enigerlei wijze zakelijke contacten aan te gaan of te onderhouden met relaties van de werkgever.

Relaties van werkgever zijn alle natuurlijke en rechtspersonen waarmee werkgever gedurende een periode van 24 maanden voorafgaande aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zakelijke contacten heeft onderhouden, daaronder begrepen (rechts)personen waarmee de werkgever in onderhandeling is (geweest) om diensten en/of producten aan te leveren.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.