Download gratis een voorbeeld van een huurovereenkomst dakkoffer:


Huurovereenkomst dakkoffer

Een dakkoffer huren van vrienden, familie of onbekenden kan een uitkomst bieden. Het geeft de mogelijkheid om meer meer te nemen op vakantie. Tegelijkertijd gaat het gepaard met de nodige risico’s. Wat als de koffer te zwaar beladen wordt en kapot gaat door het verkeerde gebruik? Zaak dus om e.e.a. goed te regelen. Deze huurovereenkomst dakkoffer helpt hierbij.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract situatiespecifiek te maken.

Relevante bepalingen

Enkele relevante bepalingen uit het document:

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

  1. Partij 2 is gedurende de verhuurperiode aansprakelijk voor alle ontstaande schade aan De Dakkoffer. Onder schade worden ook de kosten als gevolg van diefstal of inbeslagname bedoeld.
  2. Partij 2 vrijwaart Partij 1 van alle schade welke gedurende de verhuurperiode aan De Dakkoffer, bijrijders(s) of derden wordt aangericht.
  3. Partij 2 vrijwaart Partij 1 van alle boetes, transacties en administratieve sancties die gedurende de verhuurperiode aan Partij 2 worden opgelegd. 
  4. De schade kan niet op huurder worden verhaald als deze onder de dekking valt van de in artikel 3.1 genoemde verzekering. Eventueel eigen risico dat de verzekeraar van partij 1 in rekening brengt komt wél voor rekening van partij 2.
  5. Partij 2 verklaart De Dakkoffer enkel normaal te gaan gebruiken.

Artikel 5 – Kosten aan het gebruik

Gedurende de verhuurperiode zijn alle kosten verbonden aan het verbruik voor rekening van Partij 2.

Artikel 6 – Schade of diefstal

  1. Partij 2 meldt schade of diefstal binnen 24 uur na het bekendraken aan Partij 1.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.