Download gratis een voorbeeld van een bepaling pandrecht:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld bepaling pandrecht

Geldnemer verbindt zich jegens Geldgever om een pandrecht op bestaande en toekomstige vorderingen op derden van zo hoog mogelijke rang, gegeven de preferentie van overige (bancaire) kredietverleners, te verstrekken aan Geldgever tot meerdere zekerheid van de terugbetaling van al hetgeen Geldgever te eniger tijd uit hoofde van deze overeenkomst te vorderen heeft van Geldnemer.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.