Download gratis een voorbeeld van een bepaling wat er gebeurt als één der partijen niet aan de verplichtingen voldoet.


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld bepaling niet aan verplichtingen voldoen

  • Deze overeenkomst zal terstond en zonder waarschuwing casu quo schriftelijke verklaring een einde nemen, indien één der partijen gedurende 4 weken niet aan de verplichtingen volgend uit deze overeenkomst voldoet.
  • Indien een partij tekortschiet in de nakoming van het bepaalde in lid 1 , is zij, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning is vereist, per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,-, te vermeerderen met EUR 2.500 ,- per dag dat de overtreding voortduurt of heeft voortgeduurd.
  • De rechten uit hoofde van dit artikellid om een boete te vorderen, doen in afwijking van artikel 6:92 BW, geen afbreuk aan het recht van Koper en/of de Vennootschap om nakoming van artikel 13 af te dwingen en komen Partij A toe onverminderd hun rechten op vergoeding van de daadwerkelijk door hen geleden schade op grond van de wet.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.