Download gratis een voorbeeld van een voorovereenkomst ruisende inbreng van een V.O.F. in een B.V.:


Voorovereenkomst ruisende inbreng van een V.O.F. in een B.V.

Indien meerdere partijen met terugwerkende kracht een ruisende inbreng in een besloten vennootschap wensen te realiseren (bijvoorbeeld in het geval van een V.O.F.), dienen ze hiervoor een voorovereenkomst op te stellen en aan de Belastingdienst te doen toekomen.

De voorovereenkomst is geen verplichting om daadwerkelijk tot ruisende inbreng over te gaan. Het is enkel een verplichting om de ruisende inbreng met terugwerkende kracht (maximaal drie maanden) te doen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het voorbeeld situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorovereenkomst

Enkele relevante stukken uit het document:

In aanmerkingen nemende dat:

  • Inbrengers voor eigen rekening en risico een onderneming drijven in de vorm van een V.O.F.;
  • Inbrengers deze V.O.F. ruisend wensen in te brengen in een holding, gevolgd door uitzakking in een werkmaatschappij;
  • Inbrengers deze intentie willen vastleggen, teneinde een ruisende inbreng met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 mogelijk te maken.

Verklaren het volgende voornemens te zijn:

Artikel 1 – Algemeen

Inbrengers drijven voor eigen rekening en risico een onderneming in de vorm van een V.O.F. (met naam WijGaanNaarDeBV V.O.F. en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 12345678) en wensen de intentie vast te leggen deze met terugwerkend kracht per begin boekjaar ruisend in te brengen in een hiervoor nieuw op te richten B.V.

Artikel 2 – Intentie nieuwe B.V.

De inbrengers zijn voornemens voor de ruisende inbreng een nieuwe B.V. op te richten (hierna genoemd “de nieuwe B.V.”) en te vestigen in Zwolle.

Terstond na oprichting zal de nieuwe B.V. een andere B.V. (hierna genoemd de werkmaatschappij B.V.) oprichten en vestigen in Zwolle waarin de ondernemingsactiviteiten van de huidige V.O.F. in ondergebracht zullen worden.

Artikel 3 – Doel nieuwe B.V.

Het doel van de nieuwe B.V. zal zijn: de voortzetting van de momenteel in de vorm van een V.O.F. gedreven onderneming.

Artikel 4 – Voor rekening van de nieuwe B.V.

De onderneming zal vanaf 1 januari 2022 tot de dag van het tot stand komen van de nieuwe B.V. niet door inbrengers maar voor rekening van de nieuwe B.V. worden gedreven.

Artikel 7 – Geplaatst kapitaal van de nieuwe B.V.

Het geplaatst kapitaal van de B.V. zal nader worden bepaald, verdeeld in aandelen elk nominaal groot één euro.

Artikel 10 – Boekjaar

Het boekjaar van de nieuwe B.V. zal samenvallen met het kalenderjaar.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: BoecRuisende inbreng in een B.V.