Download gratis een voorbeeld overeenkomst kwijtschelding geldlening en finale kwijting:


Overeenkomst kwijtschelding schuld en finale kwijting

Soms kan een geldlening niet terugbetaald worden. Kwijtschelding is één van de mogelijkheden om deze betaalonmogelijkheid op te lossen. Vaak gebeurt het kwijtschelden met finale kwijting. Partijen komen dan overeen dat er na het tekenen (en het voldoen aan de voorwaarden) van de overeenkomst over en weer niets meer van elkaar te vorderen is.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract situatiespecifiek te maken.

Relevante bepalingen

Enkele relevante bepalingen uit het document:

In aanmerking nemende dat

  • Partij 1 op 1 januari 2018 aan Partij 2 een geldlening heeft verstrekt met een hoofdsom van 1 miljoen euro.
  • Deze geldlening bij partijen bekend is onder nummer 2018.989110;
  • De uitstaande som thans € 800.000 (zegge: achthonderduizend euro) bedraagt;
  • Partij 2 geen achterstand in de rentebetalingen heeft

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 – Algemeen

Partij 1 wenst de geldlening als verstrekt aan Partij 2 onder de voorwaarden als genoemd in deze overeenkomst kwijt te schelden.

Artikel 2 – Voorwaarde kwijtschelding geldlening en finale kwijting

Partij 2 is bereid als voorwaarde voor het kwijtschelden van de geldlening en de finale kwijting per 18 december 2021 20% van de hoofdsom af te lossen, € 200.000 (zegge: tweehonderdduizend euro). Aflossing geschiedt op basis van een overboeking via internetbankieren. Partij 1 heeft dit IBAN-nummer: NLINGA123456789.

Artikel 3 – Kwijtschelden geldlening en finale kwijting

Na voldoening van de verplichtingen als genoemd in artikel 2, scheldt Partij 1 de geldlening aan Partij 2 kwijt, verlenen partijen elkaar finale kwijting en zullen partijen over en weer geen rechten of verplichtingen meer hebben.

Artikel 4 – Nederlands recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen over de uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: CNOOP Corporate FinanceKwijtschelden van een lening