Download gratis een voorbeeld van Notulen van een AvA met betrekking tot de benoeming van een accountant:


Notulen AvA benoeming accountant

De aandeelhouders van bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap komen periodiek samen om te besluiten over bijvoorbeeld het benoemen van een accountant. Van een vergadering worden notulen bijgehouden, die vervolgens door de voorzitter en de notulist ondertekend worden.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de notulen

Enkele relevante stukken uit het document:

1. Opening

Na opening van de vergadering stelt de voorzitter vast, dat het gehele aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, dat geen pandrecht is gevestigd op de aandelen, noch dat enig recht van vruchtgebruik is gegeven. Rechtsgeldige besluiten kunnen mitsdien worden genomen. Hierna constateert de voorzitter hoewel de vergadering niet is bijeengeroepen conform de wettelijke en statutaire voorschriften er toch geen beletselen aanwezig zijn om welk besluit dan ook wettig te nemen, aangezien het gehele aandelenkapitaal is vertegenwoordigd.

2. Benoeming accountant 2022

Aan accountantskantoor Biggy4 te Amsterdam wordt opdracht gegeven de jaarrekening 2022 te controleren.

3. Rondvraag

Geen van de aanwezigen wenst gebruik te maken van de rondvraag.

4. Sluiting

Na schorsing van de vergadering, om de notulen op te stellen, zijn deze notulen staande de vergadering goedgekeurd. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.