Download gratis een voorbeeld van een intentieverklaring geruisloze inbreng van een eenmanszaak in een B.V.:


Intentieverklaring geruisloze inbreng van een eenmanszaak in een B.V.

De geruisloze inbreng van een eenmanszaak in een B.V. betreft een fiscale faciliteit, waarbij niet afgerekend hoeft te worden met de fiscus over bijvoorbeeld goodwill en stille reserves.

Voor het met terugwerkende kracht (maximaal 9 maanden) bewerkstelligen van een geruisloze inbreng, is het maken en verzenden van een intentieverklaring naar de Belastingdienst noodzakelijk. Zie voorts de geleideformulieren van de Belastingdienst.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het voorbeeld situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de intentieverklaring

Enkele relevante stukken uit het document:

In aanmerkingen nemende dat:

  • Inbrenger voor eigen rekening en risico een onderneming drijft in de vorm van eeneenmanszaak;
  • Inbrenger deze eenmanszaak geruisloos wenst in te brengen ex artikel 3.65 Wet IB in een B.V
  • Inbrenger deze intentie wil vastleggen, teneinde een geruisloze inbreng met terugwerkende kracht per begin boekjaar mogelijk te maken.

Verklaart het volgende voornemens te zijn:

Artikel 1 – Algemeen

Inbrenger drijft voor eigen rekening en risico een onderneming in de vorm van een eenmanszaak en wenst de intentie vast te leggen deze met terugwerkend kracht per begin boekjaar geruisloos in te brengen in een hiervoor nieuw op te richten B.V

Artikel 2 – Intentie nieuwe B.V.

De inbrenger is voornemens voor de geruisloze inbreng een nieuwe B.V. op te richten (hierna genoemd “de nieuwe B.V.”) en te vestigen in Amsterdam.

Ingeval gebruik gemaakt gaat worden van de fiscale faciliteit van artikel 3.65 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, zal de oprichting geschieden met inachtneming van de daartoe door de Minister van Financiën te stellen voorwaarden.

Artikel 3 – Doel nieuwe B.V.

Het doel van de nieuwe B.V. zal zijn: de voortzetting van de momenteel in de vorm van een eenmanszaak gedreven onderneming.

Artikel 4 – Voor rekening van de nieuwe B.V.

Indien gebruik wordt gemaakt van artikel 3.65 zal de onderneming vanaf 1 januari 2022 tot de dag van het tot stand komen van de nieuwe B.V. niet door ondergetekende maar voor rekening van de nieuwe B.V. worden gedreven.

Artikel 7 – Geplaatst kapitaal van de nieuwe B.V.

Het geplaatst kapitaal van de B.V. zal nader worden bepaald, verdeeld in aandelen elk nominaal groot één euro, eventueel met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.65 van de Wet IB 2001.

Artikel 8 – volstorting van de te plaatsen aandelen van de nieuwe B.V.

Het geplaatste kapitaal zal door ondergetekende worden voldaan middels inbreng van de aan ondergetekende toebehorende eenmanszaak, naar de toestand op 1 januari 2022 vanaf welke datum de activiteiten van de onderneming worden geacht te zijn gedaan voor rekening en risico van de nieuwe B.V. Voor overinbreng zal inbrenger worden gecrediteerd. Voor onderinbreng, bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, indien de waarde van de onderneming niet positief is, zal inbrenger tot een vermogen van de nieuwe B.V. van tenminste 1 euro ontstaat additionele liquiditeiten inbrengen.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: BoecGeruisloze inbreng in een B.V.