Download gratis een voorbeeld van een geheimhoudingsverklaring met tweezijdige informatieverschaffing:


Geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudingsverklaringen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. En terecht. Met dit voorbeeld komt u de voorwaarden overeen voor tweezijdige informatieverschaffing. Zulks bijvoorbeeld omdat u de mogelijkheden voor het aangaan van een fusie wenst te verkennen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract situatiespecifiek te maken.

Relevante bepalingen

Enkele relevante bepalingen uit het document:

Artikel 1 – Vertrouwelijke Informatie

Partijen wensen informatie met elkaar te delen.

De te delen informatie heeft betrekking op: Omschrijving, bijvoorbeeld verkoopgegevens

Het doel van de te delen informatie is: Omschrijving doel, bijvoorbeeld het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden

De aldus bedoelde informatie wordt hierna aangeduid als Vertrouwelijke Informatie.

Artikel 2 – De geheimhouding

Vertrouwelijke Informatie omvat alle informatie die in verband met het doel aan ondergetekenden wordt verstrekt of beschikbaar wordt gesteld, ongeacht of dit mondeling, schriftelijk, elektronisch of anderszins gebeurt. Partijen merken hierbij Vertrouwelijke Informatie aan als vertrouwelijk, tenzij zij beide bepaalde informatie expliciet als niet vertrouwelijk hebben aangemerkt.

Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie geheim houden en niet in enige vorm meedelen of doorgeven aan derden.

De ontvangende partij van Vertrouwelijke Informatie is verantwoordelijk voor een adequate beveiliging tegen dataverlies.

Partijen verplichten zich Vertrouwelijke Informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, in exploitatie te nemen of toe te passen voor enig ander doel dan hierboven omschreven.

Artikel 4 – (Ingeschakelde) derde(n)

Partijen mogen Vertrouwelijke Informatie slechts na toestemming van de wederpartij bekend maken aan derden. Dit betreft ook, doch niet gelimiteerd, eigen werknemers en adviseurs die betrokken zijn bij het realiseren van het bovenomschreven doel. Toestemming van de wederpartij wordt verkregen door het gezamenlijk ondertekenen van een afschrift van deze overeenkomst en dient per (ingeschakelde) derde te geschieden.

Artikel 6 – De duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor: Onbepaalde tijd / Bepaalde tijd gedurende X

Partijen zijn tot geheimhouding van Vertrouwelijke Informatie gehouden voor de duur van 5 jaren na de dag waarop de betreffende Vertrouwelijke Informatie door de wederpartij is verstrekt, of totdat de verstrekte gegevens van openbare bekendheid zijn geworden, buiten toedoen of nalaten van de partij die Vertrouwelijke Informatie heeft ontvangen. De bepalingen in deze overeenkomst blijven met eenzelfde duur als in dit artikel genoemd van toepassing.

Artikel 7 – Staken gebruik Vertrouwelijke Informatie na afloop overeenkomst

Partijen zullen ieder gebruik van de aan elkaar verstrekte informatie terstond bij afloop van de overeenkomst staken, de schriftelijk verstrekte Informatie aan elkaar retourneren en de digitaal bewaarde Vertrouwelijke Informatie van de wederpartij vernietigen.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door – Cnoop Bedrijfsovernames