Download gratis een voorbeeld van een formulier functioneringsgesprek:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit het voorbeeld

Enkele relevante stukken uit het document:

Medewerker: Johan de noord

Functie: Chef zweedse bal

Leidinggevende: Karel de zuid

1. Algemene Inleiding

1.1 Doel van het gesprek:

Het doel van dit functioneringsgesprek is om de prestaties, ontwikkeling en doelen van de medewerker te bespreken, feedback te geven en gezamenlijk doelen voor de toekomst vast te stellen.

1.2 Bespreken van vorige doelen:

– Zijn de doelen van het vorige functioneringsgesprek behaald?

– Zo ja, welke successen zijn behaald?

– Zo nee, wat waren de uitdagingen en hoe kunnen we deze in de toekomst aanpakken?

2. Prestaties en Taken

2.1 Evaluatie van prestaties:

– Bespreek de prestaties van de medewerker sinds het vorige gesprek.

– Benoem specifieke projecten, taken of resultaten die opvallen.

– Hoe heeft de medewerker bijgedragen aan het team en de organisatie?

2.2 Sterke punten en successen:

– Welke sterke punten en successen heeft de medewerker laten zien?

– Op welke manier heeft hij/zij bijgedragen aan een positieve werkomgeving?

2.3 Ontwikkelingspunten:

– Zijn er specifieke gebieden waarop de medewerker zich kan verbeteren?

– Hoe kan de organisatie ondersteunen bij de ontwikkeling van deze vaardigheden?

3. Persoonlijke Ontwikkeling

3.1 Opleidings- en ontwikkelingsbehoeften:

– Wat zijn de professionele doelen van de medewerker?

– Zijn er specifieke opleidings- of ontwikkelingsbehoeften?

– Hoe kunnen we de groei van de medewerker ondersteunen?

3.2 Carrièreperspectieven:

– Bespreek de carrièreperspectieven van de medewerker binnen de organisatie.

– Zijn er mogelijkheden voor groei en promotie?

– Welke stappen kunnen worden genomen om deze doelen te bereiken?

4. Feedback en Communicatie

4.1 Feedback van de medewerker:

– Vraag de medewerker naar zijn/haar eigen evaluatie van prestaties en ontwikkeling.

– Zijn er specifieke zorgen of feedbackpunten die de medewerker wil delen?

4.2 Communicatie en samenwerking:

– Bespreek de communicatie binnen het team en met andere afdelingen

– Zijn er verbeterpunten op het gebied van samenwerking?

5. Doelstellingen voor de Toekomst

5.1 Korte- en langetermijndoelen:

– Formuleer gezamenlijk korte- en langetermijndoelen voor de medewerker.

– Zorg ervoor dat deze doelen meetbaar en realistisch zijn.

5.2 Ondersteuning en middelen:

– Bespreek welke middelen en ondersteuning de medewerker nodig heeft om zijn/haar doelen te bereiken.

– Zijn er belemmeringen die moeten worden aangepakt?

6. Afsluiting en Vervolgacties

6.1 Samenvatting en actiepunten:

– Vat de belangrijkste punten van het gesprek samen.

– Identificeer specifieke actiepunten voor zowel de medewerker als de leidinggevende.

6.2 Vervolgafspraken:

– Plan vervolgafspraken voor tussentijdse evaluaties.

– Bespreek wanneer het volgende functioneringsgesprek zal plaatsvinden.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.