Download gratis een voorbeeld van een convenant garantievermogen:


Garantievermogen

Garantievermogen ziet toe op al het vermogen dat bij een faillissement een claim op de organisatie heeft die lager in rangorde is dan de te verstrekken financiering. Denk bijvoorbeeld aan het eigen vermogen en achtergestelde langlopende schulden. In het convenant wordt garantievermogen nader gedefinieerd.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken.

Voorbeeld convenant garantievermogen

 1. Het totale garantievermogen mag nooit minder zijn dan 2.500.000 euro.
 2. Het totale garantievermogen wordt als volgt berekend:
  • Eigen vermogen (incl. resultaat huidig boekjaar)
  • Immateriële vaste activa (-)
  • Actieve belastinglatenties (-)
  • Deelnemingen (-)
  • Vorderingen op gelieerde ondernemingen (-)
  • Vorderingen op de directie en/of aandeelhouders (-)
  • Door kredietnemer gehouden aandelen in het eigen kapitaal (-)
  • Passieve belastinglatenties (+)
  • Op de financiering achtergestelde overige financieringen (+)

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: CNOOP Corporate Finance | Garantievermogen