Download gratis een voorbeeld van een concurrentiebeding:


Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever dat werknemer na afloop van het dienstverband gedurende een bepaalde periode en in een bepaald gebied geen concurrent van de werkgever wordt.

Een concurrentiebeding dient schriftelijk overeengekomen te worden en de werknemer moet ten tijdens van het afsluiten meerderjarig zijn. Bij een tijdelijk arbeidscontract geldt dat er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang dient te zijn, dat voorts door de werkgever gemotiveerd dient te worden.

De lengte van het concurrentiebeding dient redelijk en billijk te zijn. Meestal betekent dit maximaal één a twee jaar.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld van een concurrentiebeding

Het is werknemer verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende 24 maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst, binnen een gebied van 100 kilometer van de standplaats van de werknemer direct of indirect in dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt, of die gelijke diensten verleent als werkgever doet, of voor eigen rekening gelijke of gelijksoortige werkzaamheden te verrichten.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.