Download gratis een voorbeeld van een bepaling ‘vangnetter’ en ziekmelding na uitdiensttreding:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld ‘vangnetter’ en ziekmelding na uitdiensttreding

Werknemers die uitdienst treden en binnen 4 weken na de uitdiensttreding ziek worden, resulteren voor de voormalige werkgever in additionele uitkeringslasten middels premiedifferentiatie. In het uiterste geval resulteert dit gedurende 12 jaar In financiële last vanwege uitkeringskosten van ziektewet en daaropvolgende de WGA. Met de werkgever overeenkomen dat ook na uitdiensttreding tot 4 weken na de uitdiensttreding ziekgemeld dient te worden, kan schade beperken. Dit omdat dan bijvoorbeeld via een re-integratietraject of proefplaatsing langdurige ziekte wordt voorkomen.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.