Download gratis een voorbeeld van een bepaling directe opeisbaarheid bij in gebreke, faillissement, surséance of inbeslagneming:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld

De Geldlening of het restant daarvan alsmede de verschuldigde rente is direct opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist, wanneer Geldnemer:

  • voor tenminste voor een periode van drie maanden in gebreke blijft met de hiervoor genoemde verplichting ten aanzien van de Rentebetaling, tenzij Partijen dit onderling zijn overeengekomen;
  • in staat van faillissement wordt verklaard;
  • surséance van betaling heeft aangevraagd;
  • wordt geconfronteerd met gehele of gedeeltelijke inbeslagneming van aan haar toebehorende roerende of onroerende zaken.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.