Download gratis een voorbeeld van een bepaling achterstelling lening:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld bepaling achterstelling lening

De Achtergestelde lening zal pas opeisbaar zijn en de voldoening van De Achtergestelde lening, waaronder begrepen de eventuele periodieke aflossings- en renteverplichtingen zal, behoudens schriftelijke toestemming van De Geldverstrekker, eerst mogen plaats hebben wanneer De Geldnemer al hetgeen hij aan De Geldverstrekker, uit welken hoofde ook, al of niet in rekening-courant en al of niet in het gewone bankverkeer, schuldig mocht zijn, zal hebben voldaan.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door Cnoop | Achtergestelde lening