Download gratis een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst:


Schenking

Zomaar iets van waarde krijgen is een schenking. Bij een schenking wordt veelal een schenkingsovereenkomst opgesteld. Zo liggen de voorwaarden van de schenking vast. Ook kan in de schenkingsovereenkomst bijvoorbeeld stil worden gestaan bij hoe de schenkingsbelasting betaald gaat worden.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract situatiespecifiek te maken.

Relevante bepalingen

Enkele relevante bepalingen uit het document:

Artikel 1 – Algemeen

Partij 1 wenst aan Partij 2 te schenken en Partij 2 wenst de schenking van partij 1 te aanvaarden. In deze overeenkomst zijn de bijbehorende voorwaarden onder welk zulks geschiedt overeengekomen.

Artikel 2 – De schenking

Partij 1 schenkt aan Partij 2 per 1 februari 2022 een Ferrari Superfast met kenteken 00-AAA-7, hierna te noemen de schenking. Partij 2 aanvaardt per deze datum.

Artikel 3 – Garantie

Partij 1 garandeert de kwaliteit van hetgeen geschonken wordt, is niet bekend met eventuele gebreken en zal gedurende een periode van 6 maanden eventuele defecten kosteloos (laten) repareren.

Artikel 4 – Opschortende voorwaarde

Partij 1 schenkt aan Partij 2 onder de opschortende voorwaarde dat Partij 2 binnen een periode van twee jaar na dagtekening van deze overeenkomst haar masteropleiding communicatie afrondt.

Artikel 5 – Het schenken

Partij 1 overhandigt op 1 februari 2022 het goed persoonlijk aan partij 2.

Artikel 6 – Geheimhouding

Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van al hetgeen in deze overeenkomst is overeengekomen.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: BoecSchenkbelasting