Download gratis een voorbeeld van een voorovereenkomst geruisloze inbreng van een V.O.F. in een B.V.:


Voorovereenkomst geruisloze inbreng van een V.O.F. in een B.V.

Indien meerdere partijen met terugwerkende kracht een geruisloze inbreng in een besloten vennootschap wensen te realiseren (bijvoorbeeld in het geval van een V.O.F.), dienen ze hiervoor een voorovereenkomst op te stellen en aan de Belastingdienst te doen toekomen.

De voorovereenkomst is geen verplichting om daadwerkelijk tot geruisloze inbreng over te gaan. Het is enkel een verplichting om de geruisloze inbreng met terugwerkende kracht (maximaal negen maanden) te doen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het voorbeeld situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorovereenkomst

Enkele relevante stukken uit het document:

In aanmerkingen nemende dat:

  • Inbrengers voor eigen rekening en risico een onderneming drijven in de vorm van een V.O.F.;
  • Inbrengers deze V.O.F. geruisloos wensen in te brengen ex artikel 3.65 Wet IB in een holding, gevolgd door uitzakking in een werkmaatschappij;
  • Inbrenger deze intentie wil vastleggen, teneinde een geruisloze inbreng met terugwerkende kracht per begin boekjaar mogelijk te maken.

Verklaren het volgende voornemens te zijn:

Artikel 1 – Algemeen

Inbrengers drijven voor eigen rekening en risico een onderneming in de vorm van een V.O.F. (met naam ToBeAbv V.O.F. en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 12345678) en wensen de intentie vast te leggen deze met terugwerkend kracht per begin boekjaar geruisloos in te brengen in een hiervoor nieuw op te richten B.V.

Artikel 2 – Intentie nieuwe B.V.

De inbrengers zijn voornemens voor de geruisloze inbreng een nieuwe B.V. op te richten (hierna genoemd “de nieuwe B.V.”) en te vestigen in Rotterdam.

Terstond na oprichting zal de nieuwe B.V. een andere B.V. (hierna genoemd de werkmaatschappij B.V.) oprichten en vestigen in Rotterdam waarin de ondernemingsactiviteiten van de huidige V.O.F. in ondergebracht zullen worden.

Ingeval gebruik gemaakt gaat worden van de fiscale faciliteit van artikel 3.65 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, zal de oprichting geschieden met inachtneming van de daartoe door de Minister van Financiën te stellen voorwaarden.

Artikel 3 – Doel nieuwe B.V.

Het doel van de nieuwe B.V. zal zijn: de voortzetting van de momenteel in de vorm van een V.O.F. gedreven onderneming.

Artikel 4 – Voor rekening van de nieuwe B.V.

Indien gebruik wordt gemaakt van artikel 3.65, artikel 3.129 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en/of artikel 14 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zal de onderneming vanaf 1 januari 2022 tot de dag van het tot stand komen van de nieuwe B.V. niet door inbrengers maar voor rekening van de nieuwe B.V. worden gedreven.

Artikel 5 – Directeuren van de nieuwe B.V.

Bij de akte van oprichting zal ieder der inbrengers voor de eerste maal tot statutair directeur der vennootschap worden benoemd.

Artikel 6 – Arbeidsvergoeding directeuren van de nieuwe B.V.

Over de periode van begin boekjaar tot de dag van totstandkoming van de nieuwe B.V., zal ieder der inbrengers een arbeidsvergoeding van 7.500 per maand genieten.

Artikel 7 – Geplaatst kapitaal van de nieuwe B.V.

Het geplaatst kapitaal van de B.V. zal nader worden bepaald, verdeeld in aandelen elk nominaal groot één euro, eventueel met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.65 van de Wet IB 2001.

Artikel 8 – Volstorting van de te plaatsen aandelen van de nieuwe B.V.

Het geplaatste kapitaal zal door inbrengers worden voldaan middels inbreng van de aan inlener toebehorende V.O.F., naar de toestand op 1 januari 2022 vanaf welke datum de activiteiten van de onderneming worden geacht te zijn gedaan voor rekening en risico van de nieuwe B.V. Voor overinbreng zullen inbrengers worden gecrediteerd. Voor onderinbreng, bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, indien de waarde van de onderneming niet positief is, zullen inbrengers naar rato tot een vermogen van de nieuwe B.V. van tenminste 1 euro ontstaat additionele liquiditeiten inbrengen.

Artikel 9 – Onbepaalde tijd

De nieuwe B.V. zal worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 10 – Boekjaar

Het boekjaar van de nieuwe B.V. zal samenvallen met het kalenderjaar.

Artikel 11 – Notaris

De akte van oprichting zal worden verleden voor een nader aan te wijzen notaris.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: BoecGeruisloze inbreng in een B.V.